Πολιτική απορρήτου

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Η ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ ( εφ’ εξής ΙΚΑΡΟΣ ) έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Διατηρούμε επίσης κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες που σχεδιάστηκαν για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

Τα δικαιώματά και οι επιλογές σας

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε συγκεκριμένη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στον νόμο για την εκάστοτε διενεργούμενη επεξεργασία.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Η ΙΚΑΡΟΣ έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Προκειμένου  να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΙΚΑΡΟΣ και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κ. …… στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@…….. Οι εκπρόσωποί μας, καθώς και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, θα σας παρέχουν κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε.

Περαιτέρω, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα, εφόσον κρίνετε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σας, να παραπονεθείτε ενώπιον την αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων (για την Ελλάδα, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ, Λεωφ. Κηφισίας 1 – 115 23 – Αθήνα, τηλ. 210 6475600) και να υποβάλλετε σχετική καταγγελία.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Υποψήφιων Εργαζομένων

Προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν στοιχεία του βιογραφικού σας θα συλλέγονται από το Τμήμα Προσωπικού της ΙΚΑΡΟΣ, εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της εφαρμογής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας ή να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία. Αναλόγως την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε το βιογραφικό σας θα προωθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της εταιρείας, η οποία και θα λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας. Για κάθε επικοινωνία που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας αυτή μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου, κ. ….., στην διεύθυνση dpo@…….

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας έχει ως βάση την συγκατάθεσή σας και η λήψη των δεδομένων σας προέρχεται από εσάς και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και μόνο. Εσείς επιλέγετε σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας για τον σκοπό της καταχώρησης μίας αίτησης κάλυψης θέσης εργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποστούν τις κατωτέρω πράξεις επεξεργασίας:

  • Συλλογή και διαχείριση αιτήσεων κάλυψης θέσης εργασίας
  • Αξιολόγηση αιτήσεων κάλυψης θέσης εργασίας
  • Επιλογή υποψηφίων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στο Τμήμα Προσωπικού, καθώς και σε συγκεκριμένους εργαζομένους με επιτελικά καθήκοντα στον τομέα που αφορά η θέση εργασίας σας, με σκοπό την διαχείριση, αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων.

Αν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα έξι (6) μηνών από την διαδικασία αίτησης. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα σας θα διαγραφούν οριστικά. Είναι δυνατόν τα δεδομένα σας να διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας πριν την πάροδο του διαστήματος αυτού, εφόσον λάβουμε ρητό προς τούτο αίτημα από εσάς.

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυτή έχετε όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική υπό το κεφάλαιο «Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας».

Προκειμένου  να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΙΚΑΡΟΣ και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κ. ……, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@……... Οι εκπρόσωποί μας, καθώς και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, θα σας παρέχουν κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε.

ενώπιον την αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων (για την Ελλάδα, Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ, Λεωφ. Κηφισίας 1 – 115 23
– Αθήνα, τηλ. 210 6475600) και να υποβάλλετε σχετική καταγγελία.
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Υποψήφιων Εργαζομένων
Προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν στοιχεία του βιογραφικού σας θα συλλέγονται
από το Τμήμα Προσωπικού της ΙΚΑΡΟΣ, εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της
εφαρμογής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας ή να επικοινωνήσετε απευθείας
με την εταιρεία. Αναλόγως την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε το
βιογραφικό σας θα προωθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της εταιρείας, η οποία και θα
λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας. Για κάθε επικοινωνία που
αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας αυτή μπορείτε να απευθύνεστε στον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου, κ. ….., στην διεύθυνση  dpo@…… .
Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας έχει ως βάση την συγκατάθεσή
σας και η λήψη των δεδομένων σας προέρχεται από εσάς και κατόπιν δικής σας
πρωτοβουλίας και μόνο. Εσείς επιλέγετε σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που επιλέγετε
να μοιραστείτε μαζί μας για τον σκοπό της καταχώρησης μίας αίτησης κάλυψης θέσης
εργασίας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποστούν τις κατωτέρω πράξεις επεξεργασίας:
 Συλλογή και διαχείριση αιτήσεων κάλυψης θέσης εργασίας
 Αξιολόγηση αιτήσεων κάλυψης θέσης εργασίας
 Επιλογή υποψηφίων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στο Τμήμα Προσωπικού, καθώς και σε
συγκεκριμένους εργαζομένους με επιτελικά καθήκοντα στον τομέα που αφορά η θέση
εργασίας σας, με σκοπό την διαχείριση, αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων.
Αν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα έξι
(6) μηνών από την διαδικασία αίτησης. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα
δεδομένα σας θα διαγραφούν οριστικά. Είναι δυνατόν τα δεδομένα σας να διαγραφούν
οριστικά από τα αρχεία μας πριν την πάροδο του διαστήματος αυτού, εφόσον λάβουμε
ρητό προς τούτο αίτημα από εσάς.
Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυτή έχετε όλα τα
δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική υπό το κεφάλαιο
«Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας».
Προκειμένου  να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για
οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής
τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΙΚΑΡΟΣ και τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων, κ. ……, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo@…….. . Οι εκπρόσωποί μας, καθώς
και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, θα σας παρέχουν κάθε περαιτέρω ενημέρωση
και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε.